Nieuwe arbitragewet verbetert positie van Nederland als arbitrageland

Op 1 januari jl. is de Wet modernisering arbitragerecht in werking getreden. Deze wet heeft als doel om belemmeringen bij het gebruik van arbitrage weg te nemen.

Zo wordt het mogelijk om een arbitrageprocedure elektronisch te voeren, krijgen partijen ruimere mogelijkheden om zelf afspraken te maken voor hun procedure en worden de administratieve lasten verlicht. Het nieuwe arbitragerecht heeft ook als doel om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Het bieden van een hoogwaardige geschilbeslechting is daarbij, zo erkent de wetgever, essentieel.

Met de nieuwe wet wordt bevestigd dat de Nederlandse wetgever en ICC gemeenschappelijke doelstellingen hebben op het gebied van arbitrage. Men streeft naar een efficiëntere procesgang en waarborging van de kwaliteit van (internationale) arbitrage.

Bij ICC vervult het Hof van Arbitrage de rol van proces- en kwaliteitsbewaker. Het Hof assisteert partijen en arbiters om procedurele obstakels te voor- en overkomen, waarbij steeds als uiteindelijk doel geldt dat ICC vonnissen juridisch uitvoerbaar zijn. Het Secretariaat van het Hof vervult hierbij een cruciale rol. Concreet zijn taken van het Hof dat het arbiters benoemt en vervangt, oordeelt over wrakingen en vonnissen nauwkeurig onderzoekt ('scrutinised'). Die laatste taak, zo werd mij recent duidelijk, wordt niet licht opgevat. Tijdens mijn eerste zitting als lid van het Hof in de zomer van vorig jaar, werden vijf vonnissen afgekeurd, zes goedgekeurd "subject to comments" en wrakingen tegen twee arbiters toegewezen. Reden om een vonnis af te keuren is niet dat de uitkomst verkeerd is. Die beslissing is immers voorbehouden aan het door partijen gekozen tribunaal. Waar het Hof kritisch op let is een begrijpelijke motivering, het toepassen van hoor en wederhoor, de opdracht van partijen (is op alle vorderingen en geschilpunten beslist?) en de uitvoerbaarheid van het vonnis.

Naast de kwaliteit, waakt het Hof over (doorloop-)tijd en kosten van ICC arbitrage. Bij het benoemen van arbiters wordt bijvoorbeeld gekeken naar hun beschikbaarheid. Zij die het komende jaar al volgeboekt zijn met zittingen zullen moeten uitleggen waarom zij er toch nog een arbitrage bij denken te kunnen doen. Ook de kosten worden kritisch bekeken. Recentelijk heeft het Hof een verzoek van een tribunaal om de arbitragekosten (die primair zijn gekoppeld aan de hoogte van de vordering) te verhogen geweigerd omdat de kwaliteit van de werkzaamheden te mager werd bevonden.

Voor ad hoc (niet-institutionele) arbitrage geldt dat de controle op kwaliteit, doorlooptijd en kosten per definitie beperkt is. De overheidsrechter moet zich terughoudend opstellen ten aanzien van zowel de procedure als de uitkomst, en in feite vooral een faciliterende rol vervullen. Partijen moeten hun arbitrage flexibel kunnen inrichten en vonnissen moeten snel ten uitvoer kunnen worden gelegd. Het is toe te juichen dat Nederland dit onderkent en het bevorderen van Nederland als (internationaal) arbitrageland op de agenda heeft staan. De gemoderniseerde arbitragewet is een goed begin voor 2015.

 

Marieke van Hooijdonk

Partner en advocaat Allen & Overy
Plv. Lid ICC Hof van Arbitrage (sinds 1 juli 2014)

Marieke van Hooijdonk

Nieuws

25-01

opening the hague hearing centre, 7 maart, den haag

In Den Haag wordt een Hearing Centre ontwikkeld. Doel van het Hearing Centre is om te fungeren als multifunctioneel zalencentrum voor arbitragezittingen voor internationale arbitrage en mediation.

> Lees meer...
25-01

belang publiek-private samenwerking op de agenda world economic forum, 23-26 januari, davos

Namens het internationale bedrijfsleven neemt ICC deel aan de 48e jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Het thema dit jaar is ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’, oftewel de keerzijde van globalisering en hoe bestuurders om kunnen gaan met de noden van achterblijvers.

> Lees meer...
19-12

nieuwe icc publicatie expedited procedures in international arbitration beschikbaar

Op 1 maart 2017 zijn de aangepaste ICC Rules of Arbitration in werking getreden. Deze regels bevatten versnelde procedure die automatisch in werking treedt wanneer de zaak een belang heeft van minder dan 2 miljoen dollar, tenzij dit nadrukkelijk door de partijen achterwegen gelaten wordt.

> Lees meer...